Adatvédelmi információk

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra

Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. számára a személyes adatok védelme és biztonsága kiemelten fontos érték.

Tisztában vagyunk vele, hogy a biztonságos és korszerű adatcsatornák kulcsfontossággal bírnak napjainkban az Ön által számunkra megadott személyes adatok védelménél.

Garantáljuk Önnek azt, hogy fejlett adatbiztonsági megoldásokat használunk az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a jogainak tiszteletben tartása mellett.

 

A személyes adatok

A vonatkozó jogszabályok alapján Önre vonatkozóan személyes adatnak minősülnek azok az adatok, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható. Ezek alapján személyes adatnak minősül például az Ön neve, ügyfél azonosítója, lakcíme, fogyasztási adatai vagy a számlaszáma.

Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Abban az esetben, ha Ön az ALPROSYS Célgépgyártó Kft.-vel saját nevében szerződést köt, úgy ALPROSYS Célgépgyártó Kft.  adatkezelőnek minősül. Ebben az esetben az adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében (például létesítése, módosítása, megszűnése) az Ön által megadott elérhetőségeken kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt és a szerződés teljesítése érdekében kezelheti az Ön által megadott személyes adatait.

Adatkezelési alapelveink és szabályaink

Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. belső szabályzatai, adatkezelési folyamati és mechanizmusai mindenkor biztosítják a teljes összhangot az európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel. Alapvető célunk az Ön információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartása és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent személyes adatainak bizalmas, biztonságos, megfelelő jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása és továbbítása érdekében. A GDPR rendeletből és a magyar adatvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségeink teljesítését kiemelt prioritás számunkra.

A személyes adatainak biztonsága

Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Ön személyes adatainak biztonságát garantálja. Az Ön személyes adatainak védelmére megfelelő információbiztonsági és adatvédelmi szabályozást tart hatályban.

Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. garantálja, hogy az Ön személyes adatai a GDPR és a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti védelemben részesüljenek.

Adatfeldolgozók használata az ALPROSYS Célgépgyártó Kft.-nél

Tájékoztatjuk, hogy az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. adatfeldolgozókat alkalmazhat annak érdekében, hogy az adatkezelő nevében az Ön személyes adatait szerződés alapján feldolgozza. Abban az esetben például, amennyiben azt kezdeményezi, hogy az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. postai úton tartsa Önnel a kapcsolatot úgy például a postai szolgáltatást végző partnerünk ebben a minőségben az Ön nevét és az Ön által megadott kapcsolattartási címet adatfeldolgozás érdekében felhasználja. Az adatfeldolgozásra ebben az esetben annak érdekében kerül sor, hogy a Társaságunk postai küldeménye az Ön által választott kapcsolattartási úton megérkezzen.

Jogai és lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatban

Ön az adatkezelőnél: tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, kezdeményezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja Önt. Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben Ön azt tapasztalná, hogy személyiségi jogait az adatkezelő megsértette, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Eljárás kezdeményezése előtt célszerű az adatkezelőnek elküldeni a személyes adataival kapcsolatos panaszát. Az adatkezelő az Ön tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást Önnek. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt más úton kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Hova fordulhat ha kérdése van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Amennyiben Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése van az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldheti.

Cookie policy

Tájékoztatjuk, hogy a Google által használt anonim látogatóazonosító jelsorozatokon  ("cookie", "süti") kívül weboldalunk is használ cookie-kat és ezeket  elhelyezheti a felhasználó látogató számítástechnikai eszközén, amennyiben Ön ezt kifejezetten elfogadja a weboldalunkon felugró ablakban. A cookie nem alkalmas az Ön személyének azonosítására, nem gyűjt személyes adatot, kizárólag az Ön eszközének technikai adatát ismeri fel. A weboldal böngészéséhez Ön nem köteles elfogadni a cookie elhelyezését technikai eszközén. A cookie használatára vonatkozó részletes tájékoztató az oldalt található linken férhető hozzá.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A GDPR szigorúan kezeli az incidenseket és az adatkezelők számára kivizsgálási és bizonyos esetekben tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget ír elő.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy ezt jelezze az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az incidens káros következményei és az érintett jogainak esetleges sérülése megelőzhető vagy a káros hatások csökkenthetőek legyenek.